OS KOMMUNE

 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN

HYTTEBEBYGGELSE PÅ RAMSHOLMEN; GNR./ BNR.: 44, 1

 

 

 

§1       Planen skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse.

 

§2       Reguleringsplanen omfatter areal som vist på reguleringsplan datert 31.06.2004, revisjon C 26.04.2005.

 

§3       Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, der særlige grunner taler for det, tillates av Kommunen innenfor rammene til Bygningsloven og Bygningsvedtektene for Os Kommune.

 

Fellesområde        (Plan- og bygningsloven § 25.4)

*      areal for fellesbruk, friareal

Friområde            (Plan- og bygningsloven § 25.1)

-        badeområde

Spesialområde  (Plan- og bygningsloven § 25.6/1)

*      areal privat småbåtanlegg med trafikkområde

*      areal friluftsområde på land

Byggeområde        (Plan- og bygningsloven § 25.1)

*      areal for til sammen 13 hytter

 

§4      Fellesområde

 

§4.1    Turvei, badevik og område rundt småbåthavn er fellesområde.

 

§4.2    Med bakgrunn i vedlikehold og oppjustering av vann og kloakk og lignende, kan det graves inntil 1 meter på hver side av turvei.

 

§4.3    I område markert F i nordvestre bukt skal det settes opp boder for redskaper, båt- og fiskeutstyr, søppel og lignende.

 

§4.4    Område markert A1, ved badevik, er fellesområde for håndtering/ mellomlagring av materialer/ utstyr/ maskiner i anleggsperioden.

 

§4.5    Område markert B1, ved nordvestre bukt, er fellesområde som er avsatt for eventuell framtidig utvidelse av (felles båthavn) privat småbåtanlegg.

 

§5      Friområde

 

§5.1    Badeviken er friområde for bading.

 

§5.2 Område R1, som omfatter arealet fra sjø og 10 meter inn på land, fra felles badevik til reguleringsplanens nordøstre begrensing, er lagt ut til friområde, til uhindret rekreasjon og opphold for allmennheten. Det er ikke lov å sette opp gjerder i dette området.

 

§6      Spesialområde

 

§6.1    Det anlegges privat småbåtanlegg (mindre flytebrygger boltet til land) med tilhørende trafikkområde i areal S1 i nordvestre bukt.

          Det tilrettelegges for rullestolbrukerer for adkomst fra sjøsiden.

 

§6.2    Søknad om felles båthavn må rettes til Bergen og Omland Havnevesen, jf. Havneloven § 18, annet ledd.

 

§6.3 Det tilrettelegges for tursti på høydedraget mellom badevik og småbåthavn, fra vest til øst, gjennom det regulerte område!

                  

§7 Byggeområde

 

§7.1    Maksimal tomteutnyttelse er 15 % BYA av hele tomten, unntatt område som kompenseres for spesialområde R1, henholdsvis tomt 12 som får 16.25 % BYA, tomt 13 som får 22.5 % BYA og tomt 14 som får 25.7 % BYA.

 

§7.3    Bygninger kan oppføres i 1 etasje med krypeloft med gjennomsnittlig byggehøyde på maksimalt 5.5 meter. Anvist kotehøyde på fritidsbebyggelsen på reguleringsplan er topp mønehøyde.

          Takvinkel skal være mellom 22 og 45 grader.

          Det skal ikke bygges underetasje.

 

§7.4    Ingen kan starte bygging på tomtene før felles båthavn og felles turveg er opparbeidet, samt at vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og overvannsanlegg er ferdig opparbeidet og at alt sammen er godkjent av avdeling for kommunalteknikk.

 

§7.5    Fritidsbebyggelsen skal:

-        være tilknyttet felles vann- & kloakk framlagt til tomtegrense

*      ha adkomst via felles turvei

 

§7.6    Kommunen skal ved behandling av byggemelding, se til at byggene framtrer harmonisk både mht. topografi, arkitektur, form og materialvalg.

 

§7.7    Rammesøknad skal inneholde materialvalg og fargevalg.

 

§7.8    Fritidseiendommene kan ryddes for trær og busker i rimelig utstrekning, men tomtene skal ikke snauryddes. Den enkelte eiendom skal gjøre sitt til at trær og vegetasjon på egen eiendom ikke i urimelig grad sjenerer de andre eiendommene med hensyn til utsikt, sol og lysforhold. Terrenget skal så langt som mulig beholde sin karakter.

 

§7.9    De ubebygde delene av området skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel.

 

§7.10 Ledninger til/ fra sjø skal utføres med kjerneboring eller utformes slik at det ikke blir synlige spor etter inngrep i strandsonen.

 

§7.11 I forbindelse med rammetillatelse for den enkelte fritidseiendom skal det opparbeides båtplass/båtfeste på Ramsholmen.